Spis treści

Polityka prywatności

1. Wstęp 

Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką jest:

Kamila Czarnomska-Shiers prowadząca działalność pod firmą: 

TRENING KARIERY KAMILA CZARNOMSKA-SHIERS LIMITED 

Company Number: 8843948 

Entity Type: NZ Limited Company 

NZBN: 9429051507664 

e-mail:kontakt@treningkariery.pl

 

zwana dalej „Administratorem” albo „Trening Kariery”

2. Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki poniższe definicje oznaczają: 

 1. Dane osobowe- oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o  lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 
 2. Użytkownik, Użytkownicy- oznaczają każdą osobę, która korzysta z usług lub produktów elektronicznych oferowanych przez Trening Kariery.
 3. Przetwarzanie Danych osobowych- oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
 4. Rozporządzenie lub RODO- oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016⁄679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 5. Strona – oznacza stronę należącą do Administratora prowadzoną pod adresem www.treningkariery.pl. 

3. Zakres zbierania Danych osobowych

Administrator przetwarza Dane osobowe, które Użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z usług dostępnych na Stronie. 

Są to przede wszystkim informacje dotyczące: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e‑mail, a także dane rozliczeniowe. Administrator przetwarza także dane dotyczące urządzenia i logowania Użytkownika, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, dane na temat statystyki oglądalności Strony przez Użytkownika, oraz dane dotyczące ruchu do i z poszczególnych witryn. Administrator przetwarza również dane osobowe przekazane przez Użytkownika w ramach realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem dotyczące jego doświadczenia, informacji zawartych w CV oraz danych podanych w ramach konsultacji. 

Podanie przez Użytkownika Danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy Administrator dokonuje rozliczenia płatności uzyskanych od Użytkownika. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy lub realizacji usług. 

4. Cel przetwarzania Danych osobowych

Cele zbierania i przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przez Administratora to:

 1. dostarczanie treści oraz produktów elektronicznych i usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań oraz oczekiwań,
 2. przesyłanie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika przesłaną za pomocą formularza na Stronie,
 3. świadczenie usług przedstawionych na Stronie, przekazanie dostępu do produktów elektronicznych
 4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z przesłaniem wiadomości lub z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika,
 5. prowadzenie pomiaru i ulepszanie treści oraz świadczonych usług,
 6. informowanie o treściach, produktach elektronicznych i usługach oferowanych przez Trening Kariery,
 7. prowadzenie marketingu bezpośredniego,
 8. wysyłanie bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi Treningu Kariery, 
 9. zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Trening Kariery, j. zarządzanie systemami teleinformatycznymi,
 10. dochodzenie roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach wskazanych powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ułatwieniu Użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług, oraz art. 6 ust. 1 lit b- niezbędność przetwarzania w celu realizacji umowy. 

Administrator monitoruje jakość świadczonych przez siebie usług, ponieważ zależy mu na spełnieniu oczekiwań Użytkowników. W tym celu prowadzone są więc statystyki korzystania z poszczególnych funkcji i podstron Strony przez Użytkowników przy wykorzystaniu:

 1. wewnętrznych narzędzi analitycznych,
 2. narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.

Podstawą prawną prowadzenia statystyk jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

5. Polityka „cookies”

Podczas korzystania ze Strony wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików „cookies”), w celu zapewnienia Użytkownikowi maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Strony, w tym w celach statystycznych.

Podczas wizyty Użytkownika na Stronie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty w postaci: nazwy domeny strony internetowej, z której Użytkownik został odesłany do witryny Strony, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Użytkownika, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Strony.

Administrator korzysta z plików „cookies” i innych podobnych technologii w celach:

 1. świadczenia usług i przekazania dostępów do produktów elektronicznych;
 2. dostosowywania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki „cookies” pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Stronę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony;
 4. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 5. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Pliki „cookies” wykorzystywane na Stronie nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Na Stronie używane są dwa rodzaje plików „cookies”: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowe

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki „cookies” i inne podobne technologie, Administrator stosuje ich następujące rodzaje:

 1. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 2. statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących Strony dostarczane przez:
 3. reklamowe- służące do stworzenia odpowiednich dla Użytkownika reklam 

Profilowanie

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Charakter i forma komunikatów reklamowych zależy więc od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na promowaniu własnej marki.

Reklama behawioralna

Na potrzeby współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki „cookies” pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem Danych osobowych Użytkownika.

Pliki „cookies” wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie pliki „cookies”:

dostarczane przez: 

Google Ireland Limited (adres siedziby głównej: Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland) – w ramach narzędziach Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads. Zbierane dane umożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linka: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia monitorowania mierzonej przez Google Analytics.  

 

Meta Platforms (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)- w ramach narzędzia Meta Pixel. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiające identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem  https://www.facebook.com/about/privacy  

Więcej informacji na temat plików „cookies” wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.

 

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Tik Tok). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki. Strona wykorzystuje także społecznościowe pliki cookies – umożliwiające integrację Strony z serwisami społecznościowymi takimi jak Facebook, Linkedin, Tik Tok, YouTube oraz Instagram.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Strony. Zapisane pliki „cookies” mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies”. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zainstalowanie plików cookies powinien wyczyścić historię przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików “cookies” może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, a wręcz uniemożliwić korzystanie z jego zasobów.

W ramach Serwisu mogą zostać zainstalowane następujące pliki cookies:

Nazwa

Dostawca

Cel

Data ważności

Typ

_gat_gtag_UA_126972742_1

Google

Statystyczny

180 dni

3rd party

_ga

Google

Statystyczny

2 lata

3rd party

_ga_FR27BMW8EQ

Google

Techniczny

Do zakończenia sesji

3rd party

_fbp

Meta Platforms, Inc.

Marketingowy

180 dni

3rd party

mailerlite:webform:shown:123316

Google

Marketingowy

miesiąc 

3rd party

_gid

Google

Marketingowy

2 lata

3rd party

Narzędzia Meta pozwalają na analizę i pomiary dotyczące oferowanych produktów i świadczonych usług oraz skuteczniejsze docieranie do osób, które mogą być nimi zainteresowane.

W przypadku technologii opartych na pikselu śledzącym oraz SDK za proces gromadzenia i przekazywanie danych odpowiadamy wspólnie z firmą Meta Platforms Ireland Limited (współadministrowanie). 

Administrator i Meta uzgodnili, że Meta odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta po Wspólnym przetwarzaniu.

Uzgodnienia dotyczące współadministrowania Administrator i Meta są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Administrator i Meta działają jako niezależni administratorzy przy realizowaniu działań marketingowych zleconych przez Administrator.

Kliknij tutaj, aby przeczytać informacje na temat przetwarzania danych osobowych przy współpracy z firmą Meta: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

Dane partnera/współadministratora: Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ireland.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Limited, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Meta można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

6. Newsletter

Do wysyłki newslettera Administrator wykorzystuje podany przez Użytkownika adres e‑mail. 

W celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator.

Podstawa prawną świadczenia usługi wysyłki Newslettera jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach Newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowaniem jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera- prawnie uzasadniony interes Administratora polega na promowaniu własnej marki.

Jeżeli Użytkownik chciałby zrezygnować z Newslettera może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e‑mail, faks, list). W każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z Newslettera.

7. Możliwi odbiorcy Danych osobowych Użytkowników

Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, księgowym, prawnikom– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Administrator udostępnia także dane Użytkowników uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do Administratora w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. wskazanym w pkt. 5 podmiotom, takim jak:

Google- analityka ruchu sieci. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych przez Użytkowników Danych osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych spełniających wymogi RODO, lub decyzji o adekwatności przepisów zabezpieczających prywatność.

Jednocześnie ze względu na fakt, że Administrator jest podmiotem prowadzącym działalność w Nowej Zelandii dane, mimo wykorzystywania serwerów europejskich mogą być przetwarzane na terenie Nowej Zelandii. Dokonywane jest to na podstawie decyzji o adekwatności wydanej przez Komisję Europejską. Dane klientów pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i odpowiednio zabezpieczone. 

9. Okres przechowywania danych osobowych 

W przypadku przetwarzania w celu odpowiedzi na wiadomość Użytkownika przesłaną za pośrednictwem formularza – do dwóch tygodni po przesłaniu przez Administratora odpowiedzi na wiadomość. Jeżeli wiadomość Użytkownika dotyczyła przesłania oferty lub zawarcia umowy – w czasie do jednego miesiąca od dnia przesłania przez Administratora oferty, chyba że wcześniej Użytkownik zawrze z Administratorem umowę lub oświadczy, że nie zamierza jej zawrzeć. Okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku trwania negocjacji i wtedy dane będą przetwarzane do dnia zakończenia negocjacji i zawarcia umowy.

Administrator gwarantuje, że Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administratora roszczeń w stosunku do Użytkowników.

10. Wgląd i poprawianie przechowywanych Danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia Danych osobowych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych Użytkownika- Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Powyższe uprawnienia Użytkownicy mogą zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e‑mail: kontakt@treningkariery.pl

11. Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną 

Administrator Danych osobowych pragnie poinformować Użytkowników, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażają się m.in. na ryzyko:

 1. ingerencji w dane Użytkownika osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować dane Użytkownika,
 2. otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
 3. wyłudzenia danych Użytkownika (phishing),
 4. ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między systemem Użytkownika a systemem Administratora,
 5. zainfekowania systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem (malware),
 6. podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:

 1. używać zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,
 2. sprawdzać certyfikat przed wejściem na Stronę

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. W przypadku podejrzenia, że Dane osobowe Użytkownika nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt na adres e‑mail: kontakt@treningkariery.pl

12. Komunikacja 

Administrator może się komunikować z Użytkownikiem za pomocą informacji systemowych, powiadomień, e‑mailem, wiadomości w kanałach social media, wiadomości SMS lub telefonicznie.

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

Gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji na działalność Administratora) Administrator może ponownie zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e‑mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

13. Bezpieczeństwo 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, takie jak m.in.:

 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 2. certyfikat SSL na stronach Stronie, na którym podawane są dane Użytkowników.

14. Postanowienia końcowe 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;
 2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia: 20.09.2023

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

Polityka prywatności została przygotowana i zweryfikowana przez radcę prawnego Tomasza Palaka prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego Tomasz Palak z siedzibą w Gdyni. 

Masz pytanie?

Zostaw kontakt, oddzwonimy!

Trening Kariery Plus
Zapisz się na nasz newsletter i pobierz dwa poradniki:

Analiza kariery

oraz

100 wskazówek od doradcy kariery

Dajmy sobie jeszcze jedną szansę :)
Nie uciekaj, czeka na Ciebie

10% rabatu

na wszystkie moje e-booki i webinary. Wybierz coś dla siebie i wprowadź realną zmianę do swojego życia zawodowego.