Spis treści

Regulamin

1.Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia i sprzedaży Usług i Produktów oferowanych przez Kamilę Czarnomską-Shiers prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Trening Kariery Kamila Czarnomska-Shiers Ltd. zwaną dalej „Usługodawcą”) oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców (zdefiniowanych poniżej).Dane firmy: Company Name: TRENING KARIERY KAMILA CZARNOMSKA-SHIERS LIMITED Company Number: 8843948 Entity Type: NZ Limited Company NZBN: 9429051507664Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@treningkariery.pl

2. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • Usługodawca –oznacza firmę Trening Kariery Kamila Czarnomska-Shiers Ltd.– właściciela witryny internetowej www.traningkariery.pl, która prowadzi sprzedaż Usług i produktów elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: www.treningkariery.pl.
 • Usługobiorca/Klient – oznacza osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Usług i/lub Produktów Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 • Strona – oznacza witrynę internetową www.treningkariery.pl, której właścicielem jest Usługodawca.
 • Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.treningkariery.pl/sklep, w którym odbywa się sprzedaż Usług i Produktów oferowanych przez Usługodawcę.
 • Produkt – oznacza produkt oferowany przez Usługodawcę w Sklepie.
 • Cennik – oznacza wykaz świadczonych Usług i Produktów wraz z obowiązującymi aktualnie opłatami zawierającym podatek VAT.
 • Opłata/Wynagrodzenie – oznacza kwotę wynagrodzenia (w PLN) należnego za Produkt, Usługę, pakiet Usług lub jakiekolwiek inne świadczenie szczegółowo określone w Ofercie dostępnej w Sklepie, której wysokość jest wskazana w Cenniku lub jest ustalana indywidualnie przez Usługodawcę i Usługobiorcę.
 • Konsument – oznacza Usługobiorcę, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługa – oznacza konsultację doradczą, stworzenie dokumentów aplikacyjnych, prezentacji, profili na portalach społecznościowych, prowadzenie szkoleń, kursów, webinarów każdorazowo wybieraną przez Usługobiorcę z Oferty.
 • Oferta– oznacza wykaz świadczonych Usług i Produktów w Sklepie.
 • Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 czasu europejskiego (GMT + 1), za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 • Konsultacja – oznacza konsultacje oferowane przez Usługodawcę, oferowane w ramach Oferty.
 • Konsultacje dodatkowe – oznaczają wszystkie pytania zadawane drogą mailową / telefoniczną, które nie dotyczą zapytania na temat proponowanych Usług i Produktów, np. metodyki, doboru konsultantów itp.
 • Umowa – oznacza umowę o świadczenie Usługi/sprzedaż Produktu zawartą przez Usługodawcę z Usługobiorcą.
 • Dane osobowe – oznaczają dane Usługobiorcy, przy użyciu których Usługodawca może się z nim skontaktować, obejmujące m.in. adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 • Webinar – oznacza rodzaj internetowego seminarium, które umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie online a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. Transmisja video i dźwięku odbywa się w sieci, z jednego źródła – strony www.
 • Zamówienie – oznacza dobrowolne zakupienie Usługi lub Produktu, widoczne i opłacone w wewnętrznym systemie Usługodawcy, które jest podstawą do rozpoczęcia realizacji Usługi.
 • Doradca – oznacza osobę fizyczną posiadająca niezbędną wiedzę i kompetencje potrzebne do profesjonalnego i kompleksowego przeprowadzenia Usługi.
 • Pakiet Usług – oznacza więcej niż jedną Usługę oferowaną przez Usługodawcę.
 • Konsultacje – oznaczają spotkania osobiste lub rozmowę via tel/ zoom z Doradcą na wybrany z Oferty Usługodawcy temat.
 • Faktura VAT NP.- faktura zwolniona z podatku VAT- w przypadku transakcji zawartej poza rynkiem Nowej Zelandii.

3. Działalność Usługodawcy

 1. Usługodawca świadczy Usługi w formie konsultacji online, konsultacji telefonicznej lub w formie elektronicznej – drogą e‑mail lub/i za pośrednictwem elektronicznych formularzy i komunikatorów internetowych.
 2. Każda Konsultacja, bez względu na formę jej realizacji, stanowi Usługę w rozumieniu niniejszego Regulaminu i jest płatna. Łączny czas Konsultacji drogą elektroniczną nie może przekroczyć czasu wykupionej przez Klienta Usługi. Przekroczenie wykupionego czasu będzie podlegało dodatkowym opłatom, naliczanym według Cennika. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami, które otrzyma w mailu zwrotnym potwierdzającym zakup Usługi wraz fakturą VAT NP. Nie zapoznanie się przez Klienta z opisanymi procedurami i brak przygotowania się do pracy z Doradcą może spowodować konieczność przełożenia umówionej wizyty. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu niemożności wykonania Usługi z powodu wskazanego w zdaniu poprzednim.
 3. Wszyscy Doradcy współpracujący z Usługodawcą posiadają odpowiednią wiedzę merytoryczną, a także niezbędne kompetencje uprawniające do realizowania Usług zawartych w Cenniku i na Stronie.
 4. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie i w terminach wskazanych w Ofercie.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych przez Klienta lub wypracowanych podczas realizacji Usług.
 6. Usługodawca nie daje gwarancji odniesienia oczekiwanych przez Klienta efektów związanych ze świadczonymi przez siebie Usługami z uwagi na mnogość czynników zmiennych, mających wpływ na efekt porad i skuteczność dokumentów aplikacyjnych oraz pozostałych Usług i Produktów.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające ze złego sposobu wykorzystania przez Klienta zdobytej wiedzy podczas świadczenia przez Usługodawcę Usług, niewłaściwego sposobu korzystania z otrzymanych narzędzi, zaprzestania działań lub inicjowanie takich, które są niezgodne z zaleceniami udzielanymi przez Doradców.
 8. Usługodawca nie jest zobowiązywany do podejmowania żadnych działań na rzecz Klienta przed uiszczeniem całej Opłaty z tytułu wybranej przez niego Usługi.
 9. Usługobiorca, w celu dokonania Zamówienia, zobowiązany jest do podania takich danych jak: adres e‑mail, adres zamieszkania imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 10. Umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Usług w Sklepie:
  1. złożenia przez Klienta Zamówienia online,
  2. uiszczenia przez Klienta zapłaty za Zamówienie przelewem bankowym online lub kartą płatniczą z wykorzystaniem pośrednika płatności.
  3. otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Klienta adres e‑mail wraz z fakturą VAT NP, zakupionymi produktami cyfrowymi lub dostępem do strefy klienta, w zależności od wyboru wariantu.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 12. Dokument potwierdzający płatność (Faktura VAT NP) jest wystawiany automatycznie na dane podane w ramach zakupu.

4. Rodzaje Usług

 1. Usługodawca sprzedaje Usługi Klientom za pośrednictwem Sklepu. Usługi te są zamawiane oraz realizowane w określonym w Sklepie terminie drogą online. Sklep jest elementem pośredniczącym w zakupie oferowanych Usług, które są zawarte w Cenniku.
 2. Wszystkie Usługi, które oferuje Usługodawca, są zawarte w Cenniku. Usługi są realizowane zgodnie z opisem wskazanym przy każdej Usłudze w Ofercie w Sklepie.

5. Składanie Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet w Sklepie.
 2. Po złożeniu Zamówienia, do Klienta zostaje przesłana drogą e‑mail wiadomość z informacją, że Zamówienie dotarło do Sklepu, wraz z fakturą VAT NP wystawioną na podstawie danych zawartych w Formularzu oraz broszurą informacyjną zawierającą dokładny przebieg wybranej przez Klienta Usługi, Regulaminem i instrukcją przygotowania się do poszczególnych jej elementów.
 3. Klient ma obowiązek zapoznać się z instrukcją opisującą sposób przygotowania się do realizacji wybranej przez siebie Usługi. Instrukcja znajduje się przy opisie każdej Usługi dostępnej na stronie Sklepu. Klient ma możliwość zapoznania się z nią przed złożeniem Zamówienia. Klient jest zobowiązany do dostarczenia kompletu potrzebnych i wymaganych do wykonania Usługi w instrukcji informacji, zgodnych z prawdą.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość dostarczonych przez Klienta informacji oraz za ich przydatność do wykonania Usługi.
 5. Czas realizowania Zamówienia jest zależny od rodzaju zakupionej Usługi i ustalany jest indywidualnie podczas pierwszej rozmowy doradczej, w ciągu 48h (Dni robocze) od złożenia Zamówienia

6. Realizacja Zamówienia

 1. Po złożeniu Zamówienia, pierwszy kontakt Doradcy z Klientem następuje w ciągu 48h, przy uwzględnieniu Dni roboczych. Dokumenty aplikacyjne, profile na portalach, prezentacje i analizy CV wykonywane są w ciągu 5 Dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu przesłania przez Klienta wymaganych do wykonania Usługi dokumentów.
 2. Konsultacje oraz Pakiet Usług ustalane są indywidualnie, czas realizacji każdorazowo zależy od responsywności i formy współpracy Klienta.
 3. Produkty elektroniczne dostarczane są w ciągu 24 godzin od uiszczenia zapłaty, zazwyczaj są dostępne od razu po potwierdzeniu otrzymania zapłaty.

7. Opłaty

 1. Ceny podane w Cenniku są przyporządkowane do konkretnego Produktu czy Usługi i stanowią cenę brutto. Ceny w ramach Sklepu przeliczane są na walutę zgodnie z ustawieniami lokalizacji przeglądarki Klienta.
 2. Opłaty za Usługi zawarte w Ofercie w Sklepie dokonywane są z uwzględnieniem wszelkich zabezpieczeń Danych Osobowych Klientów.
 3. Dedykowany Zamówieniu Doradca rozpoczyna proces realizacji Usługi po zaksięgowaniu całości kwoty na konto firmowe Usługodawcy.
 4. Płatności za Usługi można dokonać na konto bankowe Usługodawcy poprzez platformę płatniczą skonfigurowaną z systemem operacyjnym Sklepu, operatorem platformy, w zależności od usługi jest:
  1. PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
  2. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186
  3. Twisto payments a.s. Újezd 450/40 Malá Strana 118 00 Praha 1 Česká republika
  4. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Pastelowa 8, 60-198)
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu wyżej wymienionego systemu płatniczego.
 6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 7. W momencie zawarcia Umowy Usługodawca niezwłocznie wystawi fakturę VAT NP na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktury VAT NP na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przez Usługobiorcę. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że faktura wystawiana jest automatycznie na dane podane w ramach transakcji i nie ma późniejszej możliwości modyfikacji danych umieszczonych na fakturze.
 8. Dokonanie zakupu w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji/zniżek w dowolnej formie oraz w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 10. Realizacja Konsultacji lub skorzystanie z Usługi jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia przez Usługodawcę i realizacją przedmiotu Umowy. Klient przyjmuje do wiadomości, iż po spełnieniu świadczenia nie jest możliwe odstąpienie od Umowy przez Klienta.
 11. Dostarczenie produktów cyfrowych będzie realizowane zgodnie z danymi podanymi w ramach formularza transakcyjnego z wykorzystaniem adres mailowego podanego w zamówieniu.

8. Warunki techniczne

 1. W celu korzystania ze Strony oraz Sklepu konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z Usług Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie ze Strony oraz Sklepu na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu.
 2. Wymogi jakie muszą spełniać komputery (laptopy, PC): możliwość uruchomienia przeglądarki internetowej Chrome, Internet Explorer, Safari w najnowszej dostępnej wersji, oraz dostęp do sieci Internet.
 3. Usługodawca posługuje się plikami typu cookies, które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu. Pliki cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Sklepu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania ze Sklepu. Brak włączonej obsługi plików cookies może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Sklepu.
 4. Większość stosowanych przeglądarek internetowych (np. Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer) zawiera opcję odrzucenia polecenia przechowywania plików cookies. Usługobiorca może samodzielnie tak ustawić przeglądarkę by móc odrzucać prośby o przechowywanie cookies w ogóle lub tylko wybranych cookies.
 5. Usługodawca zwraca uwagę na fakt, że materiały dydaktyczne przesyłane są w formacie pliku PDF i Word – dokonując ich zakupu Klient zobowiązuje się do posiadania niezbędnego oprogramowania umożliwiającego odczytanie przesłanych plików.
 6. Usługodawca informuje, że dokumenty aplikacyjne w formie edytowalnej są wysyłane do Klienta w pliku Word. Dokonując ich zakupu Klient zobowiązuje się do posiadania niezbędnego oprogramowania umożliwiającego odczytanie przesłanych plików, Usługodawca nie ma obowiązku dostosowania dokumentów do oprogramowania Klienta (w szczególności systemu iOS), zgłaszanie braku czytelności dokumentu lub formy graficznej wynikające z różnicy oprogramowania lub nie posiadania możliwości odczytania przesłanego pliku nie może być podstawą do reklamacji.
 7. W przypadku domniemania przez Klienta faktu nie otrzymania dokumentów aplikacyjnych lub materiałów dydaktycznych w umówionym terminie, Klient ma obowiązek poinformować o tym niezwłocznie Doradcę prowadzącego. W przypadku braku takiego zgłoszenia w ciągu 24h od daty umówionego terminu oddania materiałów, Usługodawca uznaje to za potwierdzenie ich otrzymania i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wywiązania się z terminu realizacji Usługi, co nie może być podstawą do zgłoszenia reklamacji i jej pozytywnego rozpatrzenia.
 8. W przypadku zgłoszenia przez Klienta braku otrzymania materiałów od Doradcy prowadzącego, Doradca jest zobowiązany do natychmiastowego ponownego dokonania tej czynności oraz zaproponowania stosownej rekompensaty ustalanej indywidualnie z Klientem nie później niż w ciągu 2 Dni roboczych. Klientowi przysługuje również prawo złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 9. Dopuszczalne dokumenty przesłane do Usługodawcy: format MS Word, PDF lub txt, wielkość dokumentu do 5 MB, język dokumentów: polski lub angielski, dokumenty elektroniczne sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Usługobiorca zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Sklepu. Usługobiorca nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Sklepu, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Sklep powodując jego uszkodzenia lub doprowadzając do jego przeciążenia.
 11. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w trakcie korzystania z komunikatora internetowego (np. zoom) problemów technicznych, rozmowa zostanie kontynuowana zaraz po naprawie błędu lub w najbliższym wolnym terminie ustalonym przez Usługodawcę za zgodą Klienta.

9. Warunki świadczenia Usługi

 1. Po dokonaniu opłaty za Usługi, Usługodawca w ciągu 48h (w Dni robocze) nawiązuje próbę kontaktu z Klientem w celu omówienia procedury realizacji Usługi, zgodnie z Instrukcją wybranej przez Klienta Usługi. W przypadku dwukrotnej, nieudanej próby kontaktu (w ciągu 7 dni od daty opłacenia Zamówienia), uznaje się Usługę za przerwaną z winy Klienta i nie podejmuje się dalszych prób kontaktu ani realizacji Usługi.
 2. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej ustalane są wszystkie ważne daty niezbędne do zrealizowania Usługi, tj. daty poszczególnych spotkań konsultacyjnych, oddania pierwszej wersji dokumentów aplikacyjnych, a także dostarczenia materiałów dodatkowych. W przypadku zmiany daty rozmowy/ Konsultacji Klient jest zobowiązany do wysłania stosownej informacji w formie elektronicznej Doradcy prowadzącemu, nie później niż na 24h przed umówionym terminem. Klient ma prawo do JEDNEJ zmiany terminu ustalonego z Doradcą. W przypadku braku kontaktu (powyżej 7 dni), wyjazdu Klienta, choroby lub jakiejkolwiek innej przyczyny zależnej od Klienta, której skutkiem jest przerwanie procesu doradczego i realizacji Usługi, uznaje się to za przerwanie usługi z winy Klienta.
 3. Przerwany proces doradczy i realizacji Usługi może ulec wznowieniu po uiszczeniu opłaty aktywacyjnej na konto Usługodawcy w wysokości 30% Opłaty za Usługę, której dotyczy zgodnie z Cennikiem.
 4. Przerwanie procesu doradczego i realizacji Usług z winy Klienta, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie jest podstawą do złożenia reklamacji i nie będzie rozpatrywana pozytywnie.

10. Zmiana terminu realizacji / konsultacji/ spóźnienia

 1. Wszelkie zmiany dotyczące terminu Konsultacji lub realizacji Usługi należy zgłaszać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na email Doradcy prowadzącego z zachowaniem terminu 24h przed dniem zaplanowanej Konsultacji.
 2. W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty przez Usługodawcę Klient zostanie poinformowany o tym mailowo lub telefonicznie. Jeżeli zmiana będzie kolidowała z terminami Klienta i wypadnie co najmniej na 72h przed ustalonym wcześniej terminem, a Klient potwierdzi, iż nie ma możliwości uczestniczenia w konsultacji lub skorzystania z Usługi wówczas zostaną mu zwrócone wpłacone środki w wysokości 100% w formie zwrotu na konto, z którego została dokonana płatność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni roboczych.
 3. Usługa poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu jej wykonania pomiędzy Doradcą prowadzącym a Klientem. W przypadku gdy o ustalonej godzinie realizacji Usługi oraz w okresie następnych 15 minut Klient nie nawiąże kontaktu z Usługodawcą, który jest gotowy do świadczenia Usługi, wówczas powoduje to brak obowiązku zwrotu Opłaty uiszczonej przez Klienta oraz oznacza prawidłowe wykonanie Usługi.

11. Zakończenie Usługi

 1. Zakończenie Usługi następuje w przypadku:
  1. zaakceptowania wartości merytorycznej oraz formy graficznej dokumentów aplikacyjnych, a także profili na portalach biznesowych/ prezentacji,
  2. otrzymania kompletu materiałów dydaktycznych wchodzących w określony wcześniej skład Produktów online, lub wypracowania określonych w opisie Usług godzin doradczych (Konsultacji)
  3. przerwania kontaktu ze strony klienta, brak odpowiedzi na maile oraz brak odpowiedzi na wysłane materiały od doradcy
  4. otrzymania na swoją skrzynkę mailową produktów elektronicznych lub dostępu do kursów, szkoleń, webinarów i platformy szkoleniowej.
 2. W przypadku niezadowolenia z realizowanych Usług, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Doradcę prowadzącego albo złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

12. Odstąpienie od Umowy

 1. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Usługobiorca będący Konsumentem musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą na adres Usługodawcy lub wiadomością wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@treningkariery.pl.). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług rozpoczętych za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu lub też w przypadku spełnienia całego świadczenia.
 3. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem.

13. Konsultacje dodatkowe

 1. Konsultacje dodatkowe – to wszystkie pytania zadawane drogą mailową / telefoniczną, które nie dotyczą zapytania na temat proponowanych przez Usługodawcę Usług i Produktów – metodyki, dobór konsultantów itp.
 2. Każde spotkanie / rozmowa/ Konsultacja po zakończeniu realizacji Usługi zakupionej przez Usługobiorcę rozpatrywana jest w jednostce godzinowej i może wynosić 30 min / 1h / 1,5h /2h i jest dodatkowo odpłatna, zgodnie z Cennikiem, niezależnie od zakupionego przez Usługobiorcę pakietu.
 3. Konsultacje dodatkowe nie mają stałej struktury, ich wartość merytoryczna uzależniona jest od potrzeb i pytań Klienta.

14. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności Sklepu, jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym jego działaniem. Klientom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Sklepu, a także jakiekolwiek roszczenia z tytułu wyłączenia funkcjonowania Sklepu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. decyzje lub działania jakie Klient podejmie na podstawie danych zawartych w Sklepie oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów;
  2. przerwy w funkcjonowaniu Sklepu;
  3. niewłaściwe i nie zawinione przez Usługodawcę działanie Sklepu;
  4. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu, o ile takie działania Usługobiorcy nie stanowią normalnego korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  5. brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Usługobiorcę w Sklepie;
  6. informacje pobrane przez Usługobiorcę z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Usługobiorcę;
  7. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
  8. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Usługobiorcy do zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz w związku z niewypłacalnością Usługobiorcy;
  9. treści przekazywane przez Usługobiorcę, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność do wykonania Usługi;
  10. utratę danych Sklepu oraz danych przekazanych przez Usługobiorcę zgromadzonych w systemach komputerowych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich;
  11. przerwy w funkcjonowaniu Sklepu i funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności przez Usługobiorcę za pośrednictwem Sklepu;
  12. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie ze Sklepu lub z Usług oferowanych za jego pośrednictwem.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania ze Sklepu, które powstały wyłącznie z winy umyślnej Usługodawcy.
 4. Usługodawca jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Usługi.
 5. Usługodawca jest uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu administracji danymi osobowymi udostępnionymi w Sklepie.

15. Własność intelektualna

 1. Usługodawca działa zgodnie z poszanowaniem praw własności intelektualnej oraz polityką prywatności.
 2. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Strony, Sklepu oraz wszelkich materiałów, które powstaną w trakcie realizacji Usług, w tym do logo, a także do układu i kompozycji tych elementów, umieszczonych na Stronie, Sklepie oraz w materiałach przysługują Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie przez Usługobiorców jakichkolwiek elementów graficznych stanowiących przedmiot praw przysługujących Usługodawcy bez zgody Usługodawcy.
 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania ze Sklepu oraz materiałów stworzonych w trakcie realizacji Usług określonych w niniejszym Regulaminie, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zakazane jest bez udzielania zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub przekazywanie osobom trzecim materiałów dydaktycznych oraz wartości merytorycznej przekazywanej podczas konsultacji doradczych pod groźbą konieczności wypłacenia kary umownej w wysokości 4.000 zł brutto na rzecz Usługodawcy.
 5. Zakazane jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystanie fragmentów i przekazywanie ich nieupoważnionym osobom trzecim produktów takich jak kurs, nagrania webinariów, ebooki, zeszyty ćwiczeń, wzory i szablony CV oraz LM czy inne materiały dydaktyczne pod groźbą konieczności wypłacenia kary umownej w wysokości 10.000 zł brutto na rzecz Usługodawcy.

16. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (w tym w procesie składania Zamówienia), przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez Administratora- Kamilę Czarnomską-Shiers (dalej „Administrator danych osobowych”).
 2. Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony Danych osobowych Klienta oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Podanie Danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają podania Danych osobowych. Usługodawca przetwarza Dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, składania i realizacji Zamówień, zawierania z Klientem i wykonywania umów podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy) w celu dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych).
 4. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia obowiązywania Umowy, a następnie przechowywane, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z Umowy (co do zasady 6 lat po zakończeniu umowy).
 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. W celu skorzystania z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z Klient powinien przesłać do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres wskazany w ust.1, stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.
 7. Dane osobowe przetwarzane są w sposób niezautomatyzowany. Nie dokonuje się profilowania.
 8. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.
 10. Klient wprowadzając dane do Sklepu oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Usługobiorcę w Sklepie powinny być prawdziwe.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych oraz danych w przesłanych dokumentach.
 12. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie Sklepu poświęconej Polityce prywatności (link).
 13. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści lub sposobu aktualizacji należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kontakt@treningkariery.pl.
II. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę funkcjonowania serwisu: Usługodawca nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów, jak również użytkowników swoich serwisów i newsletterów.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym adresem e‑mail kontakt@treningkariery.pl.
III. Subskrypcja bezpłatnego newslettera
 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Usługodawcy i dostępnych na www.treningkariery.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e‑mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e‑mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Usługobiorcy newsletter. Imię pozwala Usługodawcy zwracać się do czytelników w sposób bezpośredni.

17. Reklamacje

 1. Jeżeli Klient stwierdzi, że Usługa została zrealizowana niezgodnie z Umową, Produkt jest niezgodny z Umową lub ma inne obiekcje związane z jej wykonaniem, ma prawo do wszczęcia procedury reklamacyjnej.
 2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością Usługi w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa została zrealizowana.
 3. Reklamacje można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@treningkariery.pl. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz oferowanych Produktów rozpatrywane są indywidualnie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Klienta w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Złożoną reklamację według wzoru Załącznik nr 3 do Regulaminu Usługodawca rozpatruje w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia jej otrzymania. W terminie tym Usługodawca drogą elektroniczną informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w reklamacji adres e‑mail lub wysyła pisemną informację na adres Klienta wskazany w reklamacji złożonej drogą pisemną. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
 7. W przypadku gdy reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona pozytywnie, Klient może wybrać inną formę wykonania Usługi albo inną Usługę o tej samej wartości co reklamowana przez niego. Usługa, zgodną z jego oczekiwaniami lub jeśli jest to niemożliwe, może żądać zwrotu części lub całość wniesionej przez niego Opłaty. Zaniechanie udzielenia odpowiedzi na reklamację traktowane jest jako uwzględnienie reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient ma prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

18. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Usługobiorca będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń względem Usługodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.pl
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
  3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 4. W przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami, wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 5. Usługodawca uprawniony jest do kontaktów z Usługobiorcą w celu uzyskania opinii o świadczonych Usługach.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT NP przez Usługodawcę bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT NP oraz przesłanie Faktury drogą elektroniczną.
 7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane ze Sklepem oraz Stroną prosimy kierować na adres: kontakt@treningkariery.pl.
 8. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Usługobiorców postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: kontakt@treningkariery.pl.
 9. Usługodawca ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, o ile jest to spowodowane wymogami technicznymi Sklepu czy zmianami przepisów prawa, zaś zmiany obowiązują wszystkich nowych Usługobiorców, korzystających ze Sklepu od dnia dokonania zmiany. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na Stronie oraz w Sklepie. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia jego opublikowania na Stronie i w Sklepie.
 10. W przypadku dotychczasowych użytkowników Sklepu, zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują ich po 14 dniach kalendarzowych od daty wprowadzenia zmiany (to jest od daty ich opublikowania na Stronie).
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2023r

Załączniki

 1. Załącznik nr 1. Odstąpienie od Umowy

  Imię i nazwisko Usługobiorcy będącego Konsumentem: ________
  Adres Usługobiorcy będącego Konsumentem: ________
  Numer rachunku bankowego Usługobiorcy będącego Konsumentem: ________

  Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktów/Usług świadczonej przez firmę Trening Kariery Kamila Czarnomska-Shiers Ltd.
  Uiszczone wynagrodzenie proszę zwrócić na mój rachunek bankowy ________ (wpisać numer rachunku bankowego).

  ________
  podpis Konsumenta

 2. Załącznik nr 2. Cennik

  Cennik dostępny jest w sekcji Informacje w stopce strony
 3. Załącznik nr 3. Wzór reklamacji

  Regulamin został przygotowany i zweryfikowany przez radcę prawnego Tomasza Palaka prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego Tomasz Palak z siedzibą w Gdyni.
 4. Załącznik nr 4. Polityka prywatności

  Dostępna tutaj – KLIK

Masz pytanie?

Zostaw kontakt, oddzwonimy!

Trening Kariery Plus
Zapisz się na nasz newsletter i pobierz dwa poradniki:

Analiza kariery

oraz

100 wskazówek od doradcy kariery

Dajmy sobie jeszcze jedną szansę :)
Nie uciekaj, czeka na Ciebie

10% rabatu

na wszystkie moje e-booki i webinary. Wybierz coś dla siebie i wprowadź realną zmianę do swojego życia zawodowego.